Microsoft Azure คลาวด์ แพลตฟอร์ม สำหรับ Digital Transformation

ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการดำเนินงานและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การปรับตัว ตามแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กร

 

หลายบริษัทได้ตอบสนองด้วย การสรา้งกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก ได้แก่

• การเข้าถึงลูกค้า
• การเสริมศักยภาพของพนักงาน
• การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• การพลิกโฉมผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 


 

ประโยชน์ของคลาวด์ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุค Digital Transformation

1. ลดต้นทุน : ไม่ต้องจัดซื้อ Software หรือ Hardware เป็นการเช่าใช้ ใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้น

2. ลดเวลา : ทำงานได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษา

3. ลดความยุ่งยาก : บริหารจัดการงาน การันตี downtime ในระดับ SLA 99.9%

 

 

 

 

 

 


 

คุณสมบัติที่มาพร้อมกับคลาวด์แพลตฟอร์ม